قیمت روز تیرآهن در بازار کرج را چه عواملی تعیین می کنند؟