قیمت نبشی و ناودانی شکفته را چه عواملی تعیین می کنند؟