قیمت تیرآهن ۱۴ فایکو و قیمت روز آن بر اساس چه فاکتورهایی تعیین می شوند؟