قیمت روز تیرآهن اهواز و آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر روی آن